درباره استخر خورشیدی

به منظور کاهش قیمت تاسیسات گرمایی خورشیدی می بایست راههای اقتصادی تر برای جمع آوری و ذخیره انرژی اندیشیده شود، برای این منظور استخرهای خورشیدی بویژه استخر های خورشیدی با گرادیان نمک به عنوان یک منبع قابل اعتماد و ساده و راه حلی که برای سالهای زیادی پذیر فته شده است معرفی می گردد.
دو نوع استخر خورشیدی وجود دارد: استخر با عمق کم و استخر های با گرادیان نمک، که در اینجا توجه اصلی به نوع دوم یعنی استخر های با گرادیان نمک می باشد.