Lighting main - کنترل هوشمند روشنایی و نورپردازی

معرفی روشنایی هوشمند و نورپردازی

روشنايی ساختمان يكی از بخش های عمده مصرف انرژی الكتريكی در ساختمان می باشد كه پتانسيل بالايی جهت اجرای راهكارهای بهينه سازی مصرف انرژی دارد. راهكارهای اصـلاح روشـنايی سـاختمان بـه سـه دسـته تقسـيم می شود:
الف) استفاده از ادوات روشنايی هوشمند نظير سنسورهای تشخيص حضور و روشنايی روز
ب) استفاده از تجهيزات و لامپ های بهينه
ج) اصلاح سيستم روشنايی ساختمان

با استفاده از سنسورهای تشخيص حضور، پس از زمان معينی از خروج افراد از محل، چراغ هـا بـه صـورت خودكـار خاموش شده و با ورود مجدد آنها روشن می شود. سنسور تشخيص حضور در فضاهای با اسـتفاده غيـر دائـم نظيـر سرويسهای بهداشتی، نمازخانه، راهروها و… كه ميزان تردد افراد كمتر می باشد، نصب می شود.

مكان های مناسب جهت نصب اين سنسورها عبارتند از: راه پله ها، پاركينگ ها، سرويس هاي بهداشـتي، راهروهـا، راه پله های اضطراری، انبارها، حياط ها و محوطه های باز و هر مكان ديگری كه به واسـطه كـاربری خـاص آن نمـی تـوان حضور كاربر در آنجا را برنامه ريزی كرد و بنا به دلايلی همواره چراغ ها بدون نياز روشن می ماند.

کاربرد کنترل روشنایی و نورپردازی

  • امكان گروهبندي چراغها و كنترل آنها از سرور مركزي مديريت ساختمان
  • امكان تعيين سطوح مختلف روشنايي براي كاربريهاي مختلف در مجموعـه، ذخيـره سـازي ايـن سطوح در سيستم و بازخواني آنها در زمانهاي متفاوت
  • امكان تنظيم ميزان شدت نور هر يك از چراغها و يا لامپها به صورت برنامه زماني
  • امكان بازخورد گرفتن از وضعيت لامپها و بالاستها در جهت سهولت تعمير و نگهداري پروژه 

مزایای کنترل روشنایی و نورپردازی

  • بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم روشنایی ساختمان
  • کنترل آسان تر نورپردازی محیطی از راه دور و با صرف نیروی انسانی کمتر

تجهیزات کنترل روشنایی و نورپردازی

  • سوییچرها
  • دیمرها
  • LED درایوها