پنل خورشیدی زنشاین آرانیرو - معرفی بیشتر پنل خورشیدی زنشاین
Untitled 1 - معرفی بیشتر پنل خورشیدی زنشاین

ظرفیت نیروگاه خورشیدی اجرا شده

1/1 گیگاوات برابر با کاهش سرمایه گذار و توسعه دهنده

383/800 تن در اکسید کربن

هدف گزاری : کاهش 997/900 تن ( CO2 )

Untitled 2 - معرفی بیشتر پنل خورشیدی زنشاین

EPC

متشکل از 200 نفر سیستم اجرایی EPC در دنیا

Untitled 3 - معرفی بیشتر پنل خورشیدی زنشاین

کارخانه پنل

ظرفیت پنل ها 1/5 گیگاوات برای بازار جهانی 2 مگاوات سرانه با قیمت و تکنولوژی رقابتی