flat plate collector solar pool - استخر خورشیدی

معرفی استخر خورشیدی

به منظور کاهش قیمت تاسیسات گرمایی خورشیدی می بایست راههای اقتصادی تر برای جمع آوری و ذخیره انرژی اندیشیده شود، برای این منظور استخرهای خورشیدی بویژه استخر های خورشیدی با گرادیان نمک به عنوان یک منبع قابل اعتماد و ساده و راه حلی که برای سالهای زیادی پذیر فته شده است معرفی می گردد.
دو نوع استخر خورشیدی وجود دارد: استخر با عمق کم و استخر های با گرادیان نمک، که در اینجا توجه اصلی به نوع دوم یعنی استخر های با گرادیان نمک می باشد.

کاربردهای استخر خورشیدی

کار بردهای بسیاری در استفاده از استخر های خورشیدی وجود دارد، مانند:

  • تامين انرژی برای پروژه های نمک زدایی
  • تامین گرما برای گلخانه ها و استفاده از هوای گرم برای
  • خشک کردن الوارها ، ماهی و محصوالت کشاورزی که نیاز به درجه حرارت کم می باشد.
  • استفاده از گرمای استخر خورشیدی در سیستمهای سرمایش جذبی برای نگهداری مواد غذایی فاسد شدنی و مواد دارویی مانند واکسن ها در درجه حرارت پایین.
  • استفاده از گرمای استخر خورشید در پروسه های صنعتی مانند استفاده از آب گرم در صنعت نساجی وصنایع غذایی
  • استفاده از گرمای استخر خورشید برای تولید برق

مزایای استخر خورشیدی

صرفه جویی در انرژی:

کاهش هزینه‌های گرمایش خورشیدی می‌تواند به بستر موجود گرمایش استخر شنا اضافه گردد و به دلیل هزینه نگهداری پایینی که برخوردار است، منجر به صرفه جویی در هزینه می گردد.