استخر خورشیدی آرانیرو 495x333 - مقاله استخر خورشیدی

استخر خورشیدی (بخاری خورشیدی)

اکثر سیستم های استخر خورشیدی عبارتند از:
یک گردآورنده خورشیدی – وسیله ای است که از طریق آن آب استخر برای گرم شدن توسط خورشید گردش می کند
یک فیلتر – تخلیه می شود قبل از اینکه آب از طریق جمع کننده پمپ شود

Rate this post