برای پیشرفت کشور خود کوشا باشیم

من کشاورزی را دیده ام که می تواند همه انسانها را سیر کند، ماهیگیری که از ثروت اقیانوسها محافظت می کند، خانه هایی که انرژی مصرفی خود را خودشان تامین می کنند، نیروگاه هایی که کربن حاصل را به زمین باز می گردانند. به جای تخریب زمین برای تولید انرژی، به آسمانها نگاه کنیم.

ما انسانها جزئی از طبیعت هستیم و برای رسیدن به توسعه و پیشرفت بایستی با آن همسو و همراه باشیم…

Rate this post