درباره نیروگاه خورشیدی

نیروگاه خورشیدی نیروگاهی است که انرژی مورد نیاز خود را مستقیما از خورشید دریافت می کند.

ﭘﺪﻳـﺪﻩ ای که در اﺛـﺮ تابش ﻧـﻮر و ﺑـﺪون اﺳــﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم های ﻣﺤــﺮک، اﻟﻜﺘﺮﻳــﺴﻴﺘﻪ تولید می کند، ﭘﺪﻳــﺪﻩ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴک نامیده شده و ﺑﻪ هر ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ که از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ بهره ببرد، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎئیک می ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ های ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎئیک ﻳﻜــﻲ از ﭘﺮﻣـﺼﺮف ترین کاربردهای اﻧﺮژی هـﺎی ﻧـﻮ ﻣﻲ ﺑﺎشـﻨﺪ. تا به امروز ﺳﻴﺴﺘﻢ های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺎ توان های مختلف (٠/٥وات تا ﭼﻨـﺪ ﻣﮕـﺎوات) در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن ﻧـﺼﺐ و راﻩ اﻧﺪازی ﺷﺪﻩ است و ﺑﺎ توجه ﺑﻪ قابلیت اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ هـﺎ، هـﺮ روز تعداد ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ افزایش ﻣﻲ یابد.