شرکت KMWبا 26 هزار توربین بادی بزرگترین نیروگاه بادی را دارا است

شرکت KMWبا 26 هزار توربین بادی بزرگترین نیروگاه بادی را دارا است - شرکت  KMW با 26 هزار توربین بادی بزرگترین نیروگاه بادی را دارا است

شرکت Kype Muir windfarm شامل ۲۶ هزار توربین بادی است و یک از بزرگتزین پروژهای مهم برای شرکت توسعه انرژی تجدیدپذیر در انگلستان محسوب میشود.

شرکت Nexans یک کابل اتصال زیر زمینی ۱۶ کیلومتری را برای اتصال ایستگاه فرعی ۱۳۲ کیلو واتی را به ایستگاه اصلی۴۰۰ کیلو واتی موجود تامین کرد.


دولت اسکاتلند یک هدف بلند پروازانه ای برای تجدید منابع تجدید پذیر برای تامین ۱۰۰ درصد مصرف سالانه برق کشور تا سال ۲۰۲۰ تعیین کرده‌است.


Windpower پیش از این نقش کلیدی در برآورده کردن این هدف ایفا می‌کند و باد ساحلی بزرگ ‌ترین فناوری تجدید پذیر در اسکاتلند است که بیش از ۷۴ درصد از ظرفیت نصب ‌شده را بر عهده دارد. با مجموع این ظرفیت ها بیش از ۱۰ گیگاوات، بخش انرژی‌های تجدید پذیر اسکاتلند در حال حاضر بیش از سه برابر بزرگ ‌تر از زمان پایان سال ۲۰۰۸ می‌باشد.
Rate this post