پس انداز ثروت با ممیزی انرژی ساختمان

مزايای مميزی انرژی - پس انداز ثروت با ممیزی انرژی ساختمان

هدف از ممیزی انرژی

هدف از ممیزی انرژی بدست آوردن یک تصویر جامع از وضعیت جریان کل انرژی در واحد است. این تصویر موارد اصلی هدر رفتن و پائین بودن راندمان را مشخص کرده و امکان برآوردهایی را به عنوان مبنای تصمیم گیری در امور سرمایه گذاری فراهم می کند.
بطور کلی هدف از ممیزی انرژی تعیین راه حل هایی برای کاهش مصرف انرژی بر واحد مصرف کل و همچنین کاهش هزینه های جاری است.

پس انداز ثروت با ممیزی انرژی ساختمان - پس انداز ثروت با ممیزی انرژی ساختمان

مزايای مميزی انرژی

مهمترين مزيت اجرای يک پروژه مميزی بدست آمدن شناسايی کافی از شرايط موجود و مقايسه و تعيين وضعيت آن نسبت به شرايط بهينه قابل حصول و نيز مشخص شدن روش اجرايی جهت ارتقاء سيستم از شرايط موجود به شرايط بهينه خواهد بود.

ممیزی انرژی در ساختمان

ممیزی انرژی در ساختمان شامل یک معاینه دقیق به منظور تعیین چگونگی مصرف انرژی واحد، برآورد میزان هزینه‌های اولیه و در نهایت ارائه یک برنامه پیشنهادی جهت کاهش مصرف انرژی ساختمان می‌باشد. با توجه به تعریف کلی ممیزی انرژی ساختمان، روش‌های مختلفی برای اجرای ممیزی انرژی در ساختمان توسط متخصصین و کارشناسان ارائه می‌گردد.

ممیزی انرژی در صنعت - پس انداز ثروت با ممیزی انرژی ساختمان

ممیزی انرژی در صنعت

بهسازی مصرف انرژی و ارتقاء سطح کیفی مصرف در یك واحد صنعتی، باتوجه به مشخص بودن میزان انرژی لازم برای تولید محصول در طراحی،با كاهش تلفات آغاز و سپس با بهسازی فرآیند، مدیریت بار و انرژی، افزایش راندمان تجهیزات با ایجاد تغییر تا تعویض تجهیز، افزایش بازیابی حرارتی و بازیافت جریان های جرمی هدررفته و … ادامه می‌یابد. نقطه شروع برای دستیابی به حالت بهینه مصرف در یك واحد صنعتی، ممیزی انرژی است. ممیزی انرژی در یک واحد صنعتی عنوانی كلی است كه با توجه به نوع خدماتی كه در آن ارائه می‌شود می‌تواند مفاهیم گوناگونی را در بر گیرد اما به طور کلی به مجموعه فعالیت‌های انجام گرفته در یک واحد صنعتی که منجر به تعیین وضعیت کمی و کیفی مصرف انرژی در واحد و ارائه روش‌های ارتقاء شرایط موجود می‌گردد ممیزی انرژی اطلاق می‌گردد.

نتایج حاصل از ممیزی انرژی - پس انداز ثروت با ممیزی انرژی ساختمان

نتایج حاصل از ممیزی انرژی

مهمترین نتیجه حاصل از ممیزی انرژی رسیدن به راه کارهای عملی کاهش شدت مصرف انرژی در ساختمان های مختلف است. ممیزی های انرژی شامل بررسی های اجمالی محل و ساختمان، ابزار بسیار مفیدی برای مدیریت انرژی محسوب می شوند. این گونه ممیزی ها خود به خود موجب صرفه جویی انرژی نخواهد شد (به جز به مقدار محدود). اما بطور حتم اطلاعات اصلی را که بر اساس آن بتوان یک برنامه موثر را ایجاد نمود فراهم می آورند. آن ها همچنین در مشخص نمودن اولویت ها و ایجاد یک مکانیزم برای ارزیابی میزان کارایی برنامه مدیریت انرژی نقش مهمی را ایفا می نمایند.

5/5 - (1 امتیاز)