photo 2017 08 18 20 27 40 495x400 - مقاله پمپ خورشیدی

انتخاب پمپ خورشیدی

پمپ های آب خورشیدی اغلب در مناطق دور افتاده استفاده می شود که در آن هزینه های پمپاژ متداول AC با هزینه ای هنگفتی صرف می شود و شما فقط می خواهید آب را به خانه خارج از شبکه ارائه دهید. سیستم های پمپاژ آب خورشیدی نیز برای پمپاژ آب برای دام و آبیاری محصول در نقاط دور افتاده

image proxy - مقاله پمپ خورشیدی

چگونه یک پمپ خورشیدی کار می کند؟

انرژی خورشیدی یا انرژی ایجاد شده توسط خورشید میتواند به روشهای مختلفی از جمله پنلهای خورشیدی که اشعه خورشید را به برق تبدیل می کنند، مهار شود. در مورد یک پمپ خورشیدی، انرژی خورشیدی به برق تبدیل می شود و به یک پمپ جریان می یابد

Rate this post