تغییراتی در نسل جدید توربین های بادی

تغییراتی در نسل جدید توربین های بادی

زیمنس قرداد تولید توربین بادی، با فرانسه را امضا کرد‎

زیمنس قرداد تولید توربین بادی، با فرانسه را امضا کرد‎

تولید پره های توربین بادی در دانشگاه فردوسی مشهد

تولید پره های توربین بادی در دانشگاه فردوسی مشهد

اختراع توربین، تولید برق ازدستگاه گرد باد ساز

اختراع توربین، تولید برق ازدستگاه گرد باد ساز

تامین ۳۰ درصد انرژی مصرفی برق جهان از نیروگاه های تجدیدپذیر‎

تامین ۳۰ درصد انرژی مصرفی برق جهان از نیروگاه های تجدیدپذیر‎