نوشته‌ها

رکورد جدید انگلیس در تولید انرژی بادی

رکورد جدید انگلیس در تولید انرژی بادی

برزیل بهترین منظقه برای احداث نیروگاه بادی است

برزیل بهترین منطقه برای احداث نیروگاه بادی است

شرکت KMWبا 26 هزار توربین بادی بزرگترین نیروگاه بادی را دارا است

شرکت KMW با 26 هزار توربین بادی بزرگترین نیروگاه بادی را دارا است

تحولی بزرگ در استفاده انرژی خورشیدی

تحولی بزرگ در استفاده از انرژی خورشید

انرژی NV، انقلاب جدیدی در بازار خورشیدی به پا کرده است

انرژی NV، انقلاب جدیدی در بازار خورشیدی به پا کرده است

استفاده از فراصوت برای دور نگه داشتن پرندگان از توربین‌های بادی

استفاده از فراصوت برای دور نگه داشتن پرندگان از توربین‌های بادی